LATVIJAS REPUBLIKA

 

Likumi

 

 • 26.04.2001. likums "Veterinārmedicīnas likums"
 • 19.02.1998. likums "Pārtikas aprites uzraudzības likums"
 • 22.11.2007. likums "Negodīgas komercprakses aizlieguma likums"
 • 07.12.1984. likums "Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodekss"
 • Preču un pakalpojuma drošuma likums
 • Patērētāju tiesību aizsardzības likums
 • Ģenētiski modificēto organismu aprites likums
 • Dzīvnieku barības aprites likums
 • Valsts valodas likums
 • Par atbildību par preces un pakalpojuma trūkumiem
 • Administratīvā procesa likums

 

Ministru Kabineta noteikumi

 

 • 05.07.2011. MK noteikumi Nr.525 "Kārtība, kādā novērtējama jaunās pārtikas atbilstība klasifikācijas un kvalitātes prasībām"
 • 19.10.2011. MK noteikumi Nr.808 "Noteikumi par materiāliem un izstrādājumiem, kas paredzēti saskarei ar pārtiku"
 • 02.02.2010. MK noteikumi Nr.104 "Pārtikas uzņēmumu atzīšanas un reģistrācijas kārtība"
 • 16.02.2010. MK noteikumi Nr.146 "Obligātās nekaitīguma prasības pārtikas piedevām un pārtikas produktiem, kuros izmantotas pārtikas piedevas"
 • 30.06.2009. MK noteikumi Nr.730 "Dzīvnieku barības apritē iesaistītā uzņēmuma reģistrācijas un atzīšanas kārtība"
 • 07.07.2009. MK noteikumi Nr.742 "Izplatīšanai nederīgas pārtikas turpmākās izmantošanas vai iznīcināšanas kārtība"
 • 29.09.2009. MK noteikumi Nr.1111 "Noteikumi par dzīvnieku barībā un barības sastāvdaļās aizliegtajām vielām un barības nekaitīguma prasībām"
 • 22.12.2009. MK noteikumi Nr.1591 "Dzīvnieku barības paraugu ņemšanas kārtība"
 • 05.12.2006. MK noteikumi Nr.981 "Noteikumi par mērīšanas līdzekļu atkārtoto verificēšanu, verificēšanas sertifikātiem un verificēšanas atzīmēm"
 • 14.06.2005. MK noteikumi Nr.409 "Pārtikas apritē nodarbināto personu profesionālās kvalifikācijas prasības"
 • 05.07.2005. MK noteikumi Nr.488 "Obligātās nekaitīguma, kvalitātes, higiēnas un marķējuma prasības pārtikā lietojamajam sālim un prasības sāls izplatīšanai un izmantošanai pārtikas
 • 18.10.2005. MK noteikumi Nr.782 "Noteikumi par mazgāšanas līdzekļu būtisko prasību ievērošanas uzraudzību"
 • 27.07.2004. MK noteikumi Nr.631 "Noteikumi par ātrās reaģēšanas sistēmas darbību pārtikas apritē"
 • 23.11.2004. MK noteikumi Nr.964 "Pārtikas preču marķēšanas noteikumi"
 • 29.04.2003. MK noteikumi Nr.235 "Dzeramā ūdens obligātās nekaitīguma un kvalitātes prasības, monitoringa un kontroles kārtība"
 • 27.11.2001. MK noteikumi Nr.494 "Noteikumi par darbiem, kas saistīti ar iespējamu risku citu cilvēku veselībai un kuros nodarbinātās personas tiek pakļautas obligātajām veselības pārbaudēm"
 • 22.08.2000. MK noteikumi Nr.291 "Kārtība, kādā apliecināmi dokumentu tulkojumi valsts valodā"

 

EIROPAS SAVIENĪBA

 

Vispārīgās prasības reglamentējošie Eiropas Savienības normatīvie dokumenti

 

 • Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 852/2004 (2004. gada 29. aprīlis) par pārtikas produktu higiēnu
 • Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 882/2004 (2004. gada 29. aprīlis) par oficiālo kontroli, ko veic, lai nodrošinātu atbilstības pārbaudi saistībā ar dzīvnieku barības un pārtikas aprites tiesību aktiem un dzīvnieku veselības un dzīvnieku labturības noteikumiem
 • Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 178/2002 (2002. gada 28. janvāris), ar ko paredz pārtikas aprites tiesību aktu vispārīgus principus un prasības, izveido Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestādi un paredz procedūras saistībā ar pārtikas nekaitīgumu
 • Padomes Regula (EEK) Nr. 315/93 (1993. gada 8. februāris), ar ko nosaka Kopienas procedūras attiecībā uz piesārņotājiem pārtikā

 

Pārtikas piedevu, aromatizatoru kontroli reglamentējošie Eiropas Savienības normatīvie akti

 

 • Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 1333/2008 ( 2008. gada 16. decembris) par pārtikas piedevām
 • Pārtikas produktu marķējuma, uzturvērtības, veselīguma norādes reglamentējošie normatīvie akti (attiecas uz visām preču grupām, kuras ieved Latvijā un Eiropas Savienībā):

 

Pārtikas produktu marķējuma, uzturvērtības, veselīguma norādes reglamentējošie Eiropas Savienības normatīvie dokumenti

 

 • Komisijas Regula (EK) Nr. 353/2008 ( 2008. gada 18. aprīlis), ar ko izveido īstenošanas noteikumus pieteikumiem par veselīguma norāžu atļaujām saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 1924/2006 15. pantu
 • Eiropas Parlamenta un Padomes regula (EK) Nr. 1925/2006 ( 2006. gada 20. decembris ) par vitamīnu un minerālvielu, un dažu citu vielu pievienošanu pārtikai
 • Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1924/2006 ( 2006. gada 20. decembris .) par uzturvērtības un veselīguma norādēm uz pārtikas produktiem

 

Ģenētiski modificētas pārtikas kontroli reglamentējošie Eiropas Savienības normatīvie dokumenti

 

 • Komisijas Regula (EK) Nr. 641/2004 (2004. gada 6. aprīlis) par sīki izstrādātiem Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 1829/2003 īstenošanas noteikumiem attiecībā uz jaunas ģenētiski modificētas pārtikas un barības atļauju pieteikumiem, paziņošanu par esošajiem produktiem un tāda ģenētiski modificēta materiāla nejaušu vai tehniski nenovēršamu klātbūtni, par ko saņemts labvēlīgs riska novērtējums
 • Komisijas Regula (EK) Nr. 65/2004 (2004. gada 14. janvāris), ar ko nosaka sistēmu ģenētiski modificēto organismu unikālo identifikatoru izveidei un piešķiršanai
 • Eiropas Parlamenta un padomes Regula (EK) Nr. 1829/2003 (2003. gada 22. septembris) par ģenētiski modificētu pārtiku un barību
 • Eiropas Parlamenta Un Padomes Regula (EK) Nr. 1830/2003 (2003. gada 22. septembris), kas attiecas uz ģenētiski modificētu organismu izsekojamību un marķēšanu, kā arī no ģenētiski modificētiem organismiem ražotu pārtikas un lopbarības produktu izsekojamību, un ar ko groza Direktīvu 2001/18/EK
 • Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 1333/2008 ( 2008. gada 16. decembris) par pārtikas piedevām

Latvijas Sāls Tirdzniecības Kompānija. Buļļu iela 47A, Rīga, LV-1067, tālr. 67 063 931,

WhatsApp: 24 202 040, e-mail: lstk@lstk.lv

Saturs © LSTK 2014-2022.